CROSS BESKIDZKI

19.10.2019

Miejsce: Węgierska Górka

Organizator: Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

CB - Cross Beskidzki

Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w zawodach, startuję na swoją odpowiedzialność,
Przyjmuję postanowienia regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nagrywanie i fotografowania wizerunku do celów organizacyjnych podczas Crossu Beskidzkiego
Informujemy, że:
1. Administratorem podanych w niniejszej Karcie Uczestnictwa danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka (34 - 350), Os. XX-lecia II RP 12. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: wegierska-gorka@opg.pl, telefonicznie pod numerem 33/8642-187 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w imprezie podczas Crossu Beskidzki, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania zgłoszenia – podstawę prawną przetwarzania danych w celu zrealizowania zgłoszenia stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji imprezy i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie oraz realizacji innych ustawowych obowiązków.
4.Odbiorcy danych – Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o realizację przedsięwzięcia, podmiotom promującym i przekazującym relacje z imprezy, podmiotom oraz instytucjom, z którymi Administrator współpracuje przy organizacji imprezy.”
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda, ma on prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
8 .Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
* pola wymagane/required field