7 Jesienny Bieg Potrójnej

02.11.2019

Miejsce: Przełęcz Kocierska

Organizator: Klub Skialpinistyczny KANDAHAR

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

JBP - 7 Jesienny Bieg Potrójnej

Wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych m.in. w niniejszym formularzu internetowym, w biurze zawodów oraz zgromadzonych w czasie biegu (wizerunku) przez Stowarzyszenie Klub Skialpinistyczny Kandahar w celu zapewnienia mi uczestnictwa w 7 Jesiennym Biegu Potrójnej.
b) przetwarzanie moich danych osobowych imienia, nazwiska, miejscowości, przynależności klubowej, roku urodzenia na potrzeby publicznego ogłoszenia listy startowej oraz wyników imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Klubu Skialpinistycznego Kandahar, a także BIGTime Sport Bartłomiej Golec oraz w mediach społecznościowych,utrzymywania ich na stronach internetowych w celach historycznych,
c) nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Klub Skialpinistyczny Kandahar bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na których wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach promocji Klubu Skialpinistycznego Kandahar, Jesiennego Biegu Potrójnej oraz imprez sportowych organizowanych przez Klub (także w przyszłych latach), w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że forma prezentacji nie będzie obraźliwa.
d) przekazania niezbędnych moich danych osobowych ubezpieczycielowi w celu zawarcia przez Klub Skialpinistyczny Kandahar grupowego ubezpieczenia NNW wszystkich zawodników 7 Jesiennego Biegu Potrójnej,

Przyjmuję do wiadomości, że brak podania moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w imprezie oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w powyżej określony sposób uniemożliwia mój start w biegu. Przyjmuję także do wiadomości, że mam prawo cofnięcia powyższych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym ich wycofanie przed biegiem powoduje niemożność startu w biegu.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 7 Jesiennego Biegu Potrójnej organizowanego przez Klub Skialpinistyczny Kandahar i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Oświadczam, że biorę udział w biegu na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tej imprezy sportowej, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w 7 Jesiennym Biegu Potrójnej
Wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Klub Skialpinistyczny Kandahar, z siedzibą w Chorzowie, w celu bezpiecznej realizacji 7 Jesiennego Biegu Potrójnej moich danych osobowych dotyczących mojego ogólnego stanu zdrowia, pozwalającego mi na uczestnictwo w zawodach w celu bezpiecznej realizacji i zakwalifikowania mnie do Biegu, które przekazuje Wam w formularzu internetowym w czasie zapisów na zawody oraz w podpisanym oświadczeniu o stanie zdrowia w biurze zawodów. Informacja o prawie do cofnięcia zgody: W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, jednak cofnięcie zgody przed zawodami uniemożliwi Twój start w zawodach.
* pola wymagane/required field