Bieg im. Władysława hr. Zamoyskiego

2.06.2019

Miejsce: Zakopane

Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Z - Bieg im. Władysława hr. Zamoyskiego

Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu jest na własną odpowiedzialność
z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, 
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwwskazań medycznych
do uczestnictwa w tego typu zawodach.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu
Biegu im. Władysława hr. Zamoyskiego i jestem świadomy/świadoma jego postanowień i zobowiązuję się go przestrzegać.

Informujemy, że bieg będzie się odbywał przy ograniczonym ruchu drogowym.
Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się na trasie biegu wyłącznie po drodze asfaltow
ej 
Przypominamy, że zawody odbywają się, na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujacych na terenie TPN, m.in.:
-zakaz schodzenia ze szlaku;
-zakaz wyrzucania śmieci;
-zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez T.G. Sokół Gniazdo w Zakopanem przez czas trwania Weekendu Biegowego z Sokołem
do celów przeprowadzenia zawodów w dniach 31 maj - 2 czerwiec 2019
* pola wymagane/required field