6. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce - Biegi Dzieci i Młodzieży

19.08.2018

Miejsce: Brenna

Organizator: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

BDiM - Biegi Dzieci i Młodzieży - 6. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna (zwanym dalej OPKiS), ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, reprezentowanym przez Dyrektora OPKiS - Panią Katarzynę Macura, który jest dostępny w poniedziałek w godzinach 8:00-9:00 pod numerem telefonu: 338536550 i adresem e-mail: opkis@brenna.org.pl
 
Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w Regulaminie Zawodów Biegi Dzieci i Młodzieży 6. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce i zgłaszam chęć udziału dziecka/podopiecznego. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie Zawodów, akceptuję jego postanowienia oraz że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą, kompletnie. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie zawierają błędu. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu Zawodów i należy o nich poinformować dziecko/podopiecznego. OPKiS, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za straty osobowe, kontuzje lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika oświadczają, że startuje on na ich własną odpowiedzialność. Uczestnik/czka oraz rodzice/opiekunowie prawni ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od OPKiS lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Biegu Dzieci i Młodzieży - 6. Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika biegu oświadczają, że jego stan zdrowia pozwala na udział w tego rodzaju imprezie, nie są im znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu, co potwierdzają zaświadczeniem lekarskim bądź własnoręcznymi podpisami oraz że startuje dobrowolnie i wyłącznie na ich własną odpowiedzialność, przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni uczestnika rozważyli i ocenili zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu.Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom biegu.
 
 □    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, kraj, miejscowość, klub) oraz moich (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, udokumentowania, zrelacjonowania i promocji    imprez OPKiS w jakikolwiek sposób (zgodnie z ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
     
□    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu) w celu  kontaktu telefonicznego lub wysłania krótkiej informacji tekstowej (SMS) do realizacji Biegi Dzieci i Młodzieży -  6. Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce  dla OPKiS  (zgoda dobrowolna). Podstawa prawna:Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn.zm) oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172);
  
□    Zapisując do udziału w zawodach dziecko/podopiecznego uczestnik akceptuję    regulamin zawodów Biegi Dzieci i Młodzieży - 6. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce i wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez OPKiS na www.brenna,org.pl, www.brenskiekierpce.pl profilach na Facebooku, Instagramie i YouTube – Gminy Brenna i Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce, udostępniania sponsorowi Dolina Leśnicy do zamieszczania na www.dolinalesnicy.ploraz profilu Dolina Leśnicy na Facebooku w celu  promocji.
 
 
Organizator będzie podpowierzać dane osobowe dziecka/podopiecznego (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, kraj, miejscowość) oraz rodzica/opiekuna prawnego (imię i nazwisko, nr telefonu) firmie: BGTimeSport Bartłomiej Golec z siedzibą w Żabnicy, 34-350, ul. Ks. Karola Śmiecha w celu dokonania rejestracji do biegu, firmie H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-829, ul. Franklina Roosevelta 22 dostawcy usług hostingowych w celu dokonania rejestracji do biegu oraz firmie Jan Dembicki VIPserv.org, z siedzibą w Warszawie, 01-497, ul. Hery 25B/53, dostawcy usług związanych z serwerem w celu dokonania rejestracji do biegu.
 
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, danych osobowych dziecka/podopiecznego prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jestem świadomy, że posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 
 
* pola wymagane/required field